Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe "Nasza Ziemia"

Jesteśmy niezależną grupą mieszkańców gminy Kosakowo, którym zależy na utrzymaniu turystyczno-rolniczego wizerunku gminy, odwołującego się do wielowiekowej tradycji Północnych Kaszub.

O co walczymy

Aktualności

2019-02-06
Katastrofa ekologiczna w wodach Bałtyku?
Katastrofa ekologiczna. Tak mówią rybacy z nadmorskich miejscowości, którzy coraz częściej wracają z połowów z pustymi sieciami. Reportaż w TVP3 Gdańsk.Katastrofa ekologiczna w wodach Bałtyku?

więcej...

2019-01-11
Kilkadziesiąt martwych ptaków w rejonie Zatoki Puckiej.
Coraz częściej na naszych plażach znajdujemy martwe ptaki. Co jest bardzo niepokojące...Kilkadziesiąt martwych ptaków w rejonie Zatoki Puckiej.

więcej...

2018-11-06
Obchody Setnej Rocznicy Niepodległości Polski.
Obchody Setnej Rocznicy Niepodległości Polski z naszą nowo wybraną Radną w Gminie Kosakowo. Aliną SzydowskąObchody Setnej Rocznicy Niepodległości Polski.

więcej...

2018-10-16
Retransmisja z debaty kandydatów na Wójta Naszej Gminy
Retransmisja z debaty kandydatów na Wójta Gminy KosakowoRetransmisja z debaty kandydatów na Wójta Naszej Gminy

więcej...

zobacz wszystkie aktualności »

Członkowie stowarzyszenia »

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich ważnych wydarzeniach, które mają miejsce w naszej gminie.

imię:
e-mail:
» rezygnacja

XVIII Międzynarodowe sympozjum solne "Quo Vadis Sal"

Sól a energetyka: Od Gazu do Atomu

Sopot, 10 - 11 października 2013 r.

Czworo członków Stowarzyszenia (Marcin Buchna, Lech Czerniak, Grażyna Kmiecik i Marek Lis) wzięło udział w Sympozjum. Oto nasze wnioski.

Dwudniowe sympozjum zorganizowane w Sopocie przez Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego poświęcone było niemal w całości różnym aspektom wykorzystania złóż soli kamiennej do celów magazynowych. Używając opisu Organizatorów, tematyka Sympozjum obejmowała następujące zagadnienia:

 • potrzeby w zakresie podziemnego magazynowania i składowania w złożach soli,
 • uwarunkowania lokalizacyjne, budowa i eksploatacja kawernowych magazynów gazu i paliw,
 • geologiczne i środowiskowe uwarunkowania lokalizacji siłowni jądrowych i podziemnych składowisk odpadów.

W końcowej części naszego komentarza załączamy szczegółowy program sympozjum, który dokładniej informuje o tematyce poszczególnych referatów.


W sympozjum, oprócz naukowców i praktyków zajmujących się górnictwem solnym, wzięli udział zaproszeni przez Organizatorów przedstawiciele władz gminy Kosakowo oraz czworo członków naszego Stowarzyszenia. Zaproszenie reprezentacji Stowarzyszenia ‘Nasza Ziemia’ do uczestnictwa w Sympozjum, bez wątpienia jest konsekwencją wysokiej oceny znaczenia naszej wspólnej aktywności na polu informowania lokalnej społeczności o zagrożeniach związanych z budową kawern na terenie gminy Kosakowo, jak też naszych protestów przeciw planom poszerzania obszaru górniczego o dalsze 750 ha. Natomiast nie całkiem są jasne cele, które chcieli w ten sposób osiągnąć organizatorzy.

Najprościej byłoby przyjąć, że organizatorzy chcieli w ten sposób naprawić wcześniejsze błędy polegające na braku partnerskiego dialogu w tej sprawie ze społecznością gminy. Jednak podważają taką ocenę agresywne reakcje uczestników Sympozjum na próbę przedstawienia przez nas opinii dużej części społeczeństwa gminy nt. zagrożeń jakich się obawiamy w związku z budową podziemnych magazynów. W szczególności oprotestowano nasz zarzut, że informacje o planowanej budowie kawern dotarły do społeczeństwa dopiero wtedy, gdy budowa była poważnie zaawansowana i już za późno było na dyskusję, która mogłaby mieć wpływ na zmianę, czy chociażby korektę zamierzeń. Aplauz uzyskał natomiast głos polemiczny zastępcy Wójta naszej gminy, który zarzucił nam kłamstwa w tej sprawie i zapewnił, że społeczność gminy była doskonale o wszystkim poinformowana. Co więcej, zdaniem wspomnianego przedstawiciela władz gminy większość mieszkańców akceptowała te przedsięwzięcia do czasu podjęcia kampanii "dezinformacji" (czy wręcz wzbudzania ‘psychozy’) przez Stowarzyszenie. Było to wystąpienie żenujące biorąc pod uwagę, że wtedy było już wiadomo o uchwaleniu przez Radę Gminy referendum w tej sprawie. Czy byłoby ono konieczne gdyby przeciw kawernom protestowała mało znacząca grupa ludzi?

Wobec tych zastrzeżeń bardziej prawdopodobne jest domniemanie, że zaproszenie było próbą ‘oswajania stowarzyszenia’. Mieliśmy zapewne zostać olśnieni a – w konsekwencji – nasz opór przeciw kawernom skruszony ogromną wagą poruszanych problemów dla gospodarki krajowej, bogatym dorobkiem górnictwa solnego i głębią refleksji naukowej nad zagadnieniami bezpieczeństwa budowy i eksploatacji kawern. Niestety, efekt pilnego wysłuchania wszystkich referatów i dyskusji generalnie potwierdził nasze obawy dodając im jednak znacznie bardziej konkretnego kształtu i uzasadnienia. Dlatego najpierw należy podkreślić, że udział w sympozjum uważamy za bardzo pożyteczny i dlatego winniśmy podziękować Organizatorom, że podjęli taką inicjatywę. 

Inną sprawą są wnioski jakie można wyciągnąć po wysłuchaniu wszystkich referatów. Nas, jako członków Stowarzyszenia zaniepokojonych wielorakimi konsekwencjami "społecznymi" i "środowiskowymi" budowy kawern w gminie Kosakowo interesowały zupełnie inne sprawy niż specjalistów górnictwa solnego. Dlatego poniższe refleksje są zdecydowanie i celowo jednostronnie ukierunkowane na poszukiwanie zagrożeń a nie streszczenie tego co usłyszeliśmy. Zwłaszcza, że w wielu przypadkach ważniejsze wydaje się to jakie sprawy pominięto lub nie dopowiedziano, niż to co powiedziano. Oto nasze wnioski i refleksje:


 1. Budowa kawern solnych jest bez wątpienia najbardziej opłacalnym i perspektywicznym kierunkiem rozwoju górnictwa solnego w Polsce. To najważniejszy wniosek wyniesiony z konferencji. Zapowiada bowiem, że powinniśmy się spodziewać bezpardonowej walki (czy jak kto woli: nacisku ekonomicznego i politycznego) o jak najszersze wykorzystanie złóż soli w naszej gminie pod budowę kawern. Pozyskiwanie soli, czym zajmowało się dotąd górnictwo solne w Polsce jest przedsięwzięciem tyleż prostym, co mało opłacalnym ze względu na niską cenę rynkową soli. Jednak z tych samych względów bardzo opłacalna jest budowa kawern solnych przeznaczonych do składowania wielu surowców takich, jak gaz ziemny i paliwa płynne a w przyszłości także wodoru i – po stosownych modyfikacjach – odpadów radioaktywnych. Złóż soli kamiennej znajduje się w Polsce bardzo dużo jednak problemem niskiej użyteczności większości z nich jest trudność utylizacji produktu ubocznego czyli solanki. Dlatego najcenniejsze są złoża położone w pobliżu wybrzeża Bałtyku, w tym szczególnie w naszej gminie, gdzie powstała już podstawowa infrastruktura umożliwiająca zrzut solanki do Zatoki Puckiej.

  Dopiero w tym kontekście można sobie w pełni uświadomić dlaczego nowe studium do planu zagospodarowania gminy zmierza do maksymalizacji obszaru przeznaczonego pod kawerny (‘obszar górniczy’ - początkowo proponowano 750 ha a po protestach w lutym tego roku 500 ha) a przede wszystkim, jak trudne będzie ograniczenie tych zapędów. Otóż bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju zabezpiecza 20 kawern, których budowę zaspakaja obszar około 128 ha wydzielony w ramach obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i już wydanej koncesji. Jest zatem oczywiste, że chodzi o wyłączenie możliwie największych obszarów pod przyszłe kawerny, których przeznaczenie nie zostało jeszcze sprecyzowane. Wiadomo jednak, że dalsza rozbudowa istniejącego pola kawern będzie w przyszłości bardzo opłacalnym przedsięwzięciem komercyjnym. Dlatego jako społeczność gminy znajdujemy się w historycznym, prawdopodobnie najważniejszym momencie w rozwoju naszej gminy. Władze gminy podsunęły nam w istocie tylko jedno rozwiązanie, które jednak wydaje się ochłapem w kontekście innych możliwości. 
 2. Budowa kawern znajduje się w rękach grupy zawodowej, która patrzy na ten problem wyłącznie z wąskiej perspektywy technicznej i ekonomicznej. Wśród referatów poruszających kwestie kosztów budowy kawern solnych nie było ani jednego, który poruszałby kwestie lokalizacji inwestycji uwzględniając potencjalne koszty jakie należałoby ponieść w związku z podjęciem działań, które są sprzeczne z dotychczasowym charakterem regionu i oczekiwaniami lokalnej społeczności co do kierunku dalszego rozwoju. Dlaczego nie mówi się o kosztach jakie powinny obciążać te inwestycje w związku ze znaczącym spadkiem wartości gruntów, czy ograniczeniami w ich przyszłym wykorzystaniu nie tylko w całej gminie, lecz i w gminach sąsiednich? Dlaczego pomija się kwestię zmiany wizerunku gminy po wprowadzeniu nowej kwalifikacji przestrzennej regionu, jako terenu górniczego? Dlaczego w miejsce rzetelnej propozycji skierowanej do lokalnej społeczności, która dawałaby poczucie współuczestnictwa w podjęciu decyzji i uzyskania wymiernej finansowo rekompensaty, próbuje się ewidentnie "ograć" tę społeczność wprowadzając zmiany do planu zagospodarowania z zastosowaniem procedur absolutnego minimum wymaganego prawem oraz skrajnie umniejszając ocenę negatywnych skutków tych inwestycji?

  Takie podejście to oczywisty spadek po autorytarnym modelu organizacji państwa. W takim modelu „władza wie lepiej co jest dobre dla społeczeństwa”! Spadkiem po tym modelu jest też mała aktywność obywatelska, którą można wykorzystać pozorując publiczną dyskusję. Jednak nie tylko. Sposób w jaki potraktowano nas jako obywateli gminy, jest też konsekwencją XIX-wiecznego pojmowania gospodarki wolnorynkowej (kapitalistycznej), w której liczy się tylko zysk a ten, kto posiada odpowiednie zasoby finansowe nie musi się brać pod uwagę innych czynników, takich jak ekologiczne i społeczne. W dyskusjach kuluarowych niejednokrotnie słyszeliśmy, że kawerny to obiekty ukryte głęboko pod ziemią, że tereny nad kawernami to niemal „nic nie warte podmokłe łąki”, że składowanie w podziemnych magazynach jest „absolutnie bezpieczne” itp. Taki wizerunek kawern propagują też władze gminy na zebraniach wiejskich! Kryje się za tym oczywiste przesłanie: problem kawern dotyczy wyłącznie właścicieli gruntów pod, którymi znajdą się kawerny a ewentualne odszkodowania lub wykupy tych gruntów nie powinny być wysokie.

  Opisane podejście nie ma nic wspólnego z nowoczesnym pojmowaniu rozwoju gospodarczego, w którym znaczące miejsce mają takie pojęcia, jak społeczeństwo obywatelskie, rozwój zrównoważony, akceptacja społeczna, etyka. Takie pojęcia w XXI w. odgrywają istotną rolę w nowoczesnej edukacji ekonomicznej i technicznej. Dlatego zaskoczyło nas, że były one zupełnie nieobecne w referatach dotyczących problemu kalkulacji kosztów budowy i opłacalności eksploatacji kawern czy też kryteriów wyboru miejsc pod inwestycje magazynowe. 
 3. Jednym z bardziej interesujących referatów został poświęcony historii budowy kawern solnych w Polsce. Otóż, pierwsze – nieudane z powodu nieprecyzyjnych badań – próby podjęto w 1973 r. Kolejną inwestycją była budowa kawern przewidzianych do magazynowania gazu propan-butan w Lubaniu Kujawskim prowadzona w latach 1977-1980. Zatrzymano ją z "bliżej nieokreślonych przyczyn". Ta ostatnia inwestycja była realizowana była poprzez zrzut solanki do Wisły. W tamtym czasie nie było to niczym zaskakującym. Do Wisły zrzucano bowiem także zasolone wody z kopalń węgla kamiennego nie mówiąc już o ściekach miejskich. Wtedy prawdopodobnie też wykonywano analizy ‘oddziaływania na środowisko’ i zapewne zdawano sobie sprawę jakie ma to negatywne konsekwencje dla życia biologicznego najważniejszej rzeki w Polsce. Jednak nie przeszkodziło to w zaprojektowaniu i rozpoczęciu inwestycji, najprawdopodobniej odwołując się do argumentu ‘ważnego interesu społecznego’. W tym samym referacie Autor - inżynier górnictwa solnego, nazwał zrzut solanki wypłukiwanej z kawern w Mostach do Zatoki Puckiej ‘uszlachetnianiem Bałtyku’. Czy nie ma tu analogii myślenia, które podsunęło pomysł "solenia Wisły"? W naszym odbiorze, podane przykłady pokazują, że technokratyczne środowiska w Polsce są skłonne szukać rozwiązań swoich problemów wyłącznie w granicach minimum zapewniającego najłatwiejszą i najtańszą realizację. Dlatego w ocenie wszelkich projektów inwestycyjnych konieczne jest z naszej, tzn. społecznej strony stosowanie zasady "ograniczonego zaufania".


W podsumowaniu konferencji można sformułować następującą prognozę. Budowa kawern solnych jest przedsięwzięciem nie tylko opłacalnym, ale i dającym szansę wyjątkowo dynamicznego rozwoju przedsięwzięć związanych z górnictwem solnym. Dlatego widać wyraźnie formowanie się mocnego środowiska "lobby solnego", które będzie naciskać na Ministerstwo Gospodarki na inwestowanie w budowę podziemnych magazynów. Teren naszej gminy, ze względu na wysoką jakość złóż soli kamiennej, położenie blisko morza, będącego najłatwiejszym do uzasadnienia miejscem zrzutu solanki oraz istniejącej infrastruktury zrzutowej, na pewno będzie miejscem budzącym najwyższe zainteresowanie inwestorów z tej dziedziny.


Jako mieszkańcy gminy powinniśmy starać się ograniczać rozmiar tych inwestycji i taką rolę powinno odegrać najbliższe referendum. Nie unikniemy jednak poważniejszej dyskusji dotyczącej przyszłości ponieważ referendum nawet wygrane nie zamknie tematu kawern. Naszym zdaniem, powinniśmy opracować program oczekiwań społecznych i wynikających z nich warunków, na jakich społeczność naszej gminy zgodzi się na dalszy rozwój budowy magazynów podziemnych.PROGRAM SYMPOZJUM

XVIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM SOLNE „QUO VADIS SAL”
SÓL A ENERGETYKA: OD GAZU DO ATOMU
Sopot, 10 - 11 października 2013 r.


10.10.2013, czwartek


9:00-9:15; Powitanie uczestników Sympozjum

9:15-11:00; Sesja referatowa
Temat: Magazynowanie mediów w kawernach solnych: „remedium” na kryzys energetyczny?

9:15-9:45; BRAŃKA Stanisław - Budowa podziemnych magazynów w złożach soli: historia i perspektywy

9:45-10:15; KALISKI Maciej, GROSS-GOŁACKA Elwira, JANUSZ Piotr, SZURLEJ Adam -
Magazynowanie gazu ziemnego w strukturach solnych – stan obecny, perspektywy rozwoju

10:15-10:35; KALISKI Maciej, SIKORA Andrzej - Wodór a podziemne magazynowanie energii w strukturach solnych

10:35-10:55; KUNSTMAN Andrzej, URBAŃCZYK Kazimierz - Podziemne magazynowanie energii: wodór w kawernach solnych – aspekty ekonomiczne

10:55-11:00; dyskusja i wnioski

11:00-11:30; Przerwa+sesja plakatowa

11:30-13:00; Sesja referatowa:
Temat: Struktury solne jako bezpieczne podziemne składowiska

11:30-12:00; LANKOF Leszek, ŚLIZOWSKI Jarosław, SERBIN Karolina – Możliwości składowania wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych w złożach soli kamiennej

12:00-12:30; BRÄUER Volkmar - Sitting a repository for radioactive waste – new developments
in Germany, Germany [Wybór miejsca dla składowisk odpadów radioaktywnych – nowe rozwiązania w Niemczech]

12:30-12:50; KAPS Stephan, SCHERZBERG Heinz, FLISS Thomas - Storage of Energy in Hot Salt Liquors [Akumulowanie energii w gorących solankach]

12:50-13:00; dyskusja i wnioski
Obiad / Lunch: 13:00-14:30

14:30-15:00; PANEL DYSKUSYJNY
Czy możliwa jest budowa bezpiecznych składowisk odpadów w solach w Polsce?

15:00-15:30; PANEL DYSKUSYJNY
Czy gaz, ropa i atom zagwarantują bezpieczeństwo energetyczne Polski?
MARGIS Anna, PASZCZA Henryk - Od gazu do atomu ale nie bez węgla - węgiel gwarantem polityki energetycznej Polski

15:30-16:00; Przerwa+sesja plakatowa

16:00 – 18:00; Sesja referatowa
Temat: Zagrożenia prowadzenia prac górniczych w złożach soli

16:00-16:20; KORTAS Grzegorz - Kształtowanie się zagrożenia wodnego w polskich kopalniach soli

16:20-16:40; JAROSIŃSKI Marek - Rola czynnika tektonicznego w destabilizacji struktur solnych: współczesne zagrożenia geodynamiczne w Polsce

16:40-17:00; BURLIGA Stanisław - Wpływ soli potasowo-magnezowych na deformację serii solnej

17:00-17:20; MAJ Agnieszka - Ocena sieci niwelacyjnych nad kopalniami soli

17:20-17:40; BIENIASZ Józef, WOJNAR Waldemar, SADOWSKI Andrzej, WRZOSEK Joanna -
Zaciskanie wyrobisk w pokładowym złożu solnym O/ZG Polkowice-Sieroszowice

17:40-18:00; dyskusja i wnioski

19:00; Uroczysta biesiada górnicza

11.10.2013, piątek

9:00-12:00;Wycieczka do kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo

Obiad / Lunch: 13:00-14:00
14:00 - 15:30; Sesja referatowa:
Temat: Rozpoznanie geologiczne struktur solnych i projektowanie robót górniczych

14:00-14:20; THIELE Johann-Christoph - I²Mine – Innovative Technologies And Concepts For
The Intelligent Deep Mine Of The Future [I²MINE – innowacyjne technologie i koncepcje dla przyszłych, inteligentnych głębokich kopalń]

14:20-14:40; KLECZAR Margarethe, LANGER Jens - Approved geological investigation methods
for the economically efficient exploitation of salt structures [Metody badań geologicznych przyjęte dla wydajnej eksploatacji struktur solnych]

14:40-15:00; CZAPOWSKI Grzegorz, TOMASZCZYK Maciej, GĄSKA Kazimierz, WILKOSZ
Paweł, GRZYBOWSKI Łukasz - Model 3D budowy geologicznej złoża soli kamiennej
Mechelinki w świetle wyników prac prowadzonych podczas budowy KPMG Kosakowo

15:00-15:20; ELSEN Rolf, SIEVER Klaus, UCHTMANN Sven - Why Leaching in the Dark? Have a Look inside your Salt Dome applying 3D Borehole Radar [Po co ługować w ciemno…zerknij do wnętrza wysadu solnego za pomocą radaru otworowego 3D]

15:20-15:30; dyskusja i wnioski

15:30-16:00; Przerwa+sesja plakatowa

16:00 - 16:40; Sesja referatowa / Oral session:
Temat: Rozpoznanie geologiczne struktur solnych i projektowanie robót górniczych (c.d.)

16:00-16:20; ANDRUSIKIEWICZ Wacław - Projektowanie filarów między-komorowych w kopalniach soli w świetle obowiązujących przepisów

16:20-16:40; NOWAK Paweł - Urabianie złóż soli kamiennej kombajnami o głowicach walcowych

16:40-18:00 Sesja referatowa:
Temat: Geologia struktur i utworów solnych

16:40-17:00; JAWORSKA Joanna - Porównanie wykształcenia czap wysadów solnych Wapna, Mogilna, Dębiny i Gorleben

17:00-17:20; TOBOŁA Tomasz - Inkluzje fluidalne w ewaporatach – znaczenie w badaniach złóż soli

17:20-17:40; ROMANIUK Wiesława - Różnorodne aspekty budowy geologicznej na podstawie wybranych metod pomiarowych geofizyki wiertniczej

17:40-18:00; Podsumowanie Sympozjum

19:00; Pożegnalna kolacja

Więcej informacji na ten temat

Aktualności

2019-02-06
Katastrofa ekologiczna w wodach Bałtyku?
Katastrofa ekologiczna. Tak mówią rybacy z nadmorskich miejscowości, którzy coraz częściej wracają z połowów z pustymi sieciami. Reportaż w TVP3 Gdańsk.Katastrofa ekologiczna w wodach Bałtyku?
2016-11-16
Cena bezpieczeństwa energetycznego kraju
Reportaż interwencyjny z Mechelinek.Cena bezpieczeństwa energetycznego kraju
2016-03-03
Wójt chce wspołpracować?
Wystosowaliśmy do Wójta pismo z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania.Wójt chce wspołpracować?
2016-02-17
Odpowiedź na Apel Wójta
Publikujemy pismo jakie Stowarzyszenie wystosowało do Pana Wójta w związku z ukazaniem się na stronie internetowej gminy informacji pt: „ Apel o rozwagę” i „Zbieranie podpisów”.Odpowiedź na Apel Wójta
2016-01-28
Sukces - poprawki przyjęte
Nasze poprawki do projektu studium uwarunkowań zostały przyjęte.Sukces - poprawki przyjęte
2016-01-25
Apel mieszkańców
Apel mieszkańców do władz naszej gminyApel mieszkańców
2015-12-30
Uwagi do projektu studium
Złożyliśmy uwagi i wnioski do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo.Uwagi do projektu studium
2015-09-09
Sesja Rady Gminy
Wójt zdeklarował się, że przyjmie uwagi Naszej Ziemii.Sesja Rady Gminy
2015-09-07
Spotkanie z Wojewodą Pomorskim
Spotkanie mieszkańców naszej gminy z Ryszardem Stachurskim, wojewodą pomorskim w Wiejskim Domu kultury w Pierwoszynie.Spotkanie z Wojewodą Pomorskim
2015-08-27
Protest Mieszkańców w TVP info
Protest Mieszkańców gminy Kosakowo pod Urzędem Gminy relacjonowany przez TVPinfoProtest Mieszkańców w TVP info
2015-06-24
Gdzie są flądry z Zatoki Puckiej?
PGNiG przekonuje, że stężenie solanki zrzucanej do Bałtyku jest w normie. Artykuł w Gazecie Wyborczej.Gdzie są flądry z Zatoki Puckiej?
2015-06-23
Z Zatoki Puckiej znikają ryby.
Naukowcy wiążą to ze zrzutem do wody solanki przez PGNiG, który buduje na Wybrzeżu podziemne magazyny na gaz. Artykuł w Gazecie Wyborczej.Z Zatoki Puckiej znikają ryby.
2015-05-26
Kosakowo kontra PGNiG
W ogólnopolskim tygodniku POLITYKA ukazał się artykuł dotyczący naszej gminy zatytułowany "Przeciąganie rury"Kosakowo kontra PGNiG
2015-05-04
Tygodnik FAKT
Mieszkańcy gminy Kosakowo drżą o swoją przyszłość! Ludzie boją się, że w okolicy ich domów powstanie gazociąg.Tygodnik FAKT
2015-04-30
Gazociąg za plecami mieszkańców?
Serwis informacyjny w telewizji TTM.Gazociąg za plecami mieszkańców?
2015-04-28
Gość dnia w telewizji TTM
Małgorzata Tyńska i Marcin Buchna byli dzisiaj gośćmi dnia w Twojej Telewizji MorskiejGość dnia w telewizji TTM
2015-04-27
TVP INFO - NA ŻYWO
Program "To jest temat" zrealizowany w Mostach pod bocianim gniazdem.TVP INFO - NA ŻYWO
2015-04-23
Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Gminy
Wójt po referendum mówił, że został oszukany przez PGNiG, nie pozwólmy, żeby znowu go oszukano!Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Gminy
2015-04-14
Do Marszałka Wójewództwa Pomorskiego
Zastrzeżenia do treści wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego zgłoszone przez Wójta Gminy Kosakowo.Do Marszałka Wójewództwa Pomorskiego
2015-04-13
Pismo do Radnych oraz Wójta Gminy Kosakowo
Zaniepokojeni zapisami w opracowywanym studium zagospodarowania przestrzennego, złożyliśmy oficjalne pismo do Radnych oraz Wójta Gminy Kosakowo.Pismo do Radnych oraz Wójta Gminy Kosakowo

123 >

2016 © NaszaZiemia.org
tworzenie stron Webton.pl